Jeseniova

Přihlášky

Tato stránka je věnována přihláškám. které vydává SK ZŠ Jeseniova

 

Žlutě jsou označeny přihlášky dlouhodobého charakteru. Přihlášky k pravidelné činnosti v klubu. Jsou členěny dle věku zájemců o pohyb. Po vyplnění je vždy třeba přihlášku vytisknout, nebo uložit pro pozdější vytištění (přihlášku nelze z webu znovu otevřít!!) a odevzdat originál trenérovi i s potvrzenou přílohou. Systém vygeneruje variabilní symbol, který je nutné použít při platbě členských příspěvků. Po přihlášení zkontrolujte, zda je přihláška řádně v seznamu, nebo jestli jste už zařazení mezi náhradníky. Bez přílohy (lékařského potvrzení) nelze zařadit zájemce do družstva. Povinnost vyžadovat  lékařské potvrzení je dána  Zákonem  373/2011 Sb., Vyhláškou  391/2013 Sb. vydané MZ ČR. Nedílnou součástí každé přihlášky je i souhlas s poskytováním osobních údajů:

 

Souhlasím s tím, aby TJ/SK zpracovávala a evidovala mé osobní údaje poskytnuté jí v souvislosti s mým členstvím a činností v TJ/SK. Tento souhlas se výslovně vztahuje i na moje rodné číslo. Dále souhlasím s tím, že TJ/SK je oprávněna poskytovat uvedené osobní údaje, včetně rodného čísla, do centrální evidence příslušného sportovního svazu a současně příslušnému okresnímu sdružení ČUS a následně VV ČUS k vedení evidence členské základny v ČUS dle směrnic ČUS a k identifikaci sportovce při soutěžích. Rovněž souhlasím se zpřístupněním mých osobních údajů v nezbytném rozsahu pro orgány státní správy a územích samospráv, a to zejména v souvislosti se žádostmi o poskytnutí dotací či jiných příspěvků z veřejných rozpočtů. Osobní údaje, včetně rodného čísla, je TJ/SK oprávněna zpracovávat a evidovat i po ukončení mého členství v TJ/SK. Prohlašuji, jsem byl/a řádně informován/a o všech skutečnostech dle ustanovení §11 zákona č.101/2000Sb., v platném znění.

 

 

Zeleně jsou označeny přihlášky na jednorázové akce - soustředění a podobně. U přihlášek je vždy uveden maximální počet účastníků akce. Po vyplnění je vždy třeba přihlášku vytisknout a odevzdat vedoucímu akce. Systém vygeneruje variabilní symbol, který je nutné použít při platbě účastnického poplatku.

 

Modře jsou označeny přihlášky na závody, které klub pořádá. je třeba vždy vybrat konkrétní závod, věkovou kategorii. U disciplin je vždy uveden maximální počet účastníků.